Europa: CETA to zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności

Summary

English | Français | Deutsch | Polskie Nederlands | ελληνικά | Español

W państwach świata zachodniego dostęp do żywności jest przyjmowany za pewnik. Za element łączący społeczności. Stanowi o naszej tożsamości. Jest źródłem życia. 

Obowiązujące normy dotyczące żywności zapewniają wysoką jakość życia i chronią nasze zdrowie i kulturę. Normy te określają, co rolnicy mogą uprawiać. Mają wpływ na to, w jaki sposób rolnicy zarabiają na życie oraz na to, co spożywamy. 

Planowane umowy Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi (Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne, TTTIP) i Kanadą (Kompleksowa umowa gospodarczohandlowa, CETA) obejmują wiele zagadnień i regulacji dotyczących żywności. 

Choć wielu Europejczyków zdaje sobie sprawę z zagrożeń, jakie mogą pojawić się po podpisaniu TTIP i dostosowaniu unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności do mniej restrykcyjnych norm obowiązujących w USA, obecny kształt umowy CETA także budzi zaniepokojenie. 

Doświadczenia kanadyjskie z regulacjami dotyczącymi żywności wynikającymi z Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu (NAFTA) dowodzą, że zagrożenia dla jakości i bezpieczeństwa żywności płynące z umów handlowych są jak najbardziej realne w przypadku umów o wolnym handlu. Doświadczenia Kanady z harmonizacją regulacji prawnych po przystąpieniu do NAFTA pokazują, co może stać się udziałem Unii Europejskiej po przyjęciu CETA. 

Obecnie obowiązujący w Kanadzie system regulacji spożywczych obejmuje wiele spornych kwestii, w tym zasadę ostrożności, żywność genetycznie zmodyfikowaną (GM), pestycydy, dobrostan zwierząt, środki chemiczne i kontrole bezpieczeństwa żywności. Uregulowanie tych obszarów w UE jest znacząco odmienne, stąd kwestia ta wymaga rozpatrzenia przed ratyfikacją CETA. 

Ponadto proces zwany „współpracą regulacyjną” narazi unijne normy dotyczące żywności na poważne ryzyko. Zważywszy na różnice między kanadyjskimi i unijnymi normami bezpieczeństwa żywności, europejscy rolnicy zostaliby zmuszeni do bezpośredniego rywalizowania z konkurencją wytwarzającą żywność zgodnie z mniej restrykcyjnymi normami.

PDF icon Report – Polski
PDF icon Summary – Polski

Monday, August 29, 2016​